ප්‍රදර්ශන

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 ජර්මනිය

2017 ඉන්දුනීසියාව සුරබායා

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 චීන ෂැංහයි ජලය