ව්‍යාපෘතිය

හොංකැං ගුවන් තොටුපල ව්‍යාපෘතිය සඳහා සිරස් ටර්බයින් පොම්පය
ගංවතුර පාලනය සහ ජලාපවහනය සඳහා ස්වයං ප්‍රාථමික එන්ජින් ජල ජල පොම්පයක්
ජල කාණු සඳහා මිශ්‍ර ගලන ගිල්විය හැකි පොම්පයක්
නගර ගංවතුර පාලනය සහ ජලාපවහනය සඳහා අක්ෂීය ගිල්විය හැකි පොම්පය
අක්සු තෙල් ක්ෂේත්‍රය සඳහා වියළි ස්වයං ප්‍රාථමික පොම්පය
ජල සැපයුම් පොම්ප පද්ධතිය සඳහා බහුකාර්ය කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පය
පතල් පොන්ටූන් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිල්විය හැකි අපද්‍රව්‍ය පොම්පය
සිරස් ටර්බයින් පොම්පය ඉරාන ප්‍රකිරණය
කාම්බෝජයේ ජල හුවමාරු ව්‍යාපෘතිය සඳහා සිරස් ටර්බයින පොම්පය